ArchBishop Moloi o robatswa boroko ba ho qetela ArchBishop Moloi o robatswa boroko ba ho qetela
  Mtshwelele a ne a kgobokane setsheng sa dipapadi Saul Tsotesi Zone 14, ho ya hlompha kakapa ya ST Paul Apostolic Faith Mission International... ArchBishop Moloi o robatswa boroko ba ho qetela

 

Mtshwelele a ne a kgobokane setsheng sa dipapadi Saul Tsotesi Zone 14, ho ya hlompha kakapa ya ST Paul Apostolic Faith Mission International e mane Small Farms. Arch Bishop Moloi eo e se e leng mofu, ke emong wa baetapele ba bapetseng karolo ya  bohlokwa haholo   Historing ya kgutlo tharo ya lekwa le naha ka bophara.

Ntate  Kelello Moloi (71) o lahlehetswe ke bophelo ba hae Labobedi, moo teng a ne a le ka tlasa hlokomelo ya dingaka mane Johannesburg hospital.

Kakapa ena e hlahile ka selemo sa 1946, o qadile ho tasmaisa kereke ena ya ST Paul ka 1979 anka dithapo ho ntatae John Moloi.

St Paul Apostolic Faith Mission International ke engwe ya dikereke tse kgolo haholo, mme e namme Africa borwa ka bophara, le dinaheng tse kantle jwale ka Lesotho, Botswana le Zwaziland.

Bo ra dipolotiki lebona bane ba leteng hotla inewsa ka nkgo, kantoro ya Majoro wa le batowa la Emfuleni e ne e tswile letsholo ho ya felehetsa Monnna enwa, Mme ba tsamaya le Simon Mofokeng eo eleng Majoro.

Mme Nomvula Mokonyane letona la Naha la metsi le di kgwerekgwere one a le teng, ha mmamorao ha fihla ,Sebuwi sa palamente Mme Baleka Mbethe. Mokete ona wa tshebetso ya lepato la Ntate Moloi ene e le wa setletle.

Abraham Moloi sebuwelli sa lelapa la Ntate Moloi, oboletse “ha ba lahlehetswe haholo,  ore mmona enwa ke monna ya neng a tsamaiswa ke moya o halaleng mosebetsing wa hae  wa kereke. Ore Moloi o ne a hata ka boqhetseke, a etela sechaba sa Modimo ka nnete.

One a lekgabane ho ona etswe, a yetsa ka bojohle ho phtha thomo. O boletse ha ene e le motho ya neng a lebohale haholo empa ya kokobeditseng ,a phethela ka hore , pelo tsa bona di tabohile mme ba na le tshepo ya hore ho tla loka”

Ntate Moloi o siya Lehakwe la pelo ya hae MMamatselmela Moloi (68) le bana ba babedi. Robala ka kogotso Moloi lekgolokwe. – Ka Lerato Mahlangu

Fanelo Maseko