Wasa e phatlalatsa lethathama bakeng sa ho fana ka dikgau ho basadi ba dikgwebo
5
Mokhatlo wabo Mmakgwebo ba Afrika Borwa (BWASA) o phatlaladitse mabitso a leshome le metso e supileng a basadi ba ipobotseng bakeng sa kabo ya... Wasa e phatlalatsa lethathama bakeng sa ho fana ka dikgau ho basadi ba dikgwebo 5

Mokhatlo wabo Mmakgwebo ba Afrika Borwa (BWASA) o phatlaladitse mabitso a leshome le metso e supileng a basadi ba ipobotseng bakeng sa kabo ya dikgau. Kabo ena ya dikgau e ketekelwa le hona ho hlahisa ntshetsopele le ho Kenya letsoho ho mokgatlo wa basadi ba ntshetsong pele ya moruo wa naha.

“Ho nka karolo ho basadi ba ikgethileng leho kgantshetsa tswelopele ya bona ka thlompho hoka susumetsa kapa hona ho kgahla basadi ba bang ho tsamaya mehlaleng ya bona.”

Ho bolela moetapele wa BWASA eleng Zanah Mall. Kaho fapana hwa manane a rona ho kenyeletswa le dikgau re kgothaletsa  ka matla hore basadi ba bontshe tsebo ya bona ka ho nka karolo kgodisong ya moruo wa naha leho ntshetsa naha pele.

Kamora dilemo tse mashome a mararo a metso e tsheletseng tsaho tshwara mokete wa dikgau BWASA e tsebisitse ka dokarolo tse tharo eleng, mahlale, Thuto esita le dikgokahayo ka kopanelo mme Sasol e tshwelapele ho phehisa leho tshehetsa kgwebo yena ya basadi.

“Re motlotlo ka ntshetsopele ya mokgatlo le BWASA, haholo ka thlokomelo ya mosebetsi leho kgantshetsa karolo ya basadi boetapele leka ho fan aka monyetla bakeng sa sebaka sa moaho, dithupelo le marangrang, le hona ho keteka basadi ba kgwebo ho bolela Wreneller Stander, motlatsi wa moetapele wa selehae Sasol.

KMPG Afrika Borwa le yona e bontshitse  hae tla sapota BWASA.

Ho tswa puong ya KMG, e boletse ha tshehetso ya bona batla etsa ka morero ele ho fan aka boitshepo le ho kgothaletsa diphetoho, ho boletse modula setulo wa Women Corporate Durectors, e leng Makgotso Letsits, KMG Executive Director and Head of Advisory service.
Bahlodi baile ba phatlalatswa mekgeng ene eme hlano eleng ho Corporate, Government, Social Entrepreneurship, Thutu le Mahlale ho hlahisa bokgoni mekgeng ena.

Corporate
Candy Tothill-General Affairs at Tsogo Sun
Typhosa Ramano- CFO at Cement
Funeka Montjane- CEO at Standard Bank

Government
Ramasela Ganda- Group CFO at Ekurhuleni Metro

Municipality
Puleng kwele- CEO at Broadband infraco
Lakela Kaunda-COO at the Presidency
Dr Rolene Wagner-CEO at Frere Hospital

Social Entrepreneurship
Mary Raletooane- Director at Itekeng Disable Centre
Adri Marais- CEO at TSIBA Initiative

Education
Director, Africa at Duke Corporate Education  (Duke CE)
Prof Mamokgethi phakeng – Vice Principal at Qwabi Primary School

Science
Renata Schoeman- Psychiatrist
Dr Kea Tabane-Oncologist at Sandton

Oncologist Centre
Prof Glenda Grey – CEO At the Medical

Research Council
Prof Lesile Patrik- Lecturer at UWC

admin_chesly