MAJORO WA EMFULENI O BULA Call center ya tsa ditshebeletso tsa sechaba
5
Maobane Majoro wa Emfuleni  Ntate  Mahole Simon Mofokeng, o botse  call center ya pele ya tsa tshebeletso tsa masepala ka hara kgutlo tharo ya... MAJORO WA EMFULENI O BULA Call center ya tsa ditshebeletso tsa sechaba 5

Maobane Majoro wa Emfuleni  Ntate  Mahole Simon Mofokeng, o botse  call center ya pele ya tsa tshebeletso tsa masepala ka hara kgutlo tharo ya lekoa mane pela diphapusi tse kgolo tsa ha masepala wa emfuleni (Vanderbjlpark), Kala 13 Phupjane 2016. Call center ena etlaba engwe ya di tsela tse tla sebediswa bakeng sa ho finyella hoba ahi ba Emfuleni ka ho ba kgothalletsa ho patala ditshebeletso  tsa bona tsa Masepala,le ho ba hlaya leseding ka ho batsebisa ka bohlokwa ba ho patala ditshebeletso tsa bona tsa Masepala,le sebedisana le baahi bakeng sa ho patala ditshebeletso tsa bona.
Majoro o ile a totobatsa hoba call center ena ke engwe ya di tsela tsa ho matlafatsa batjha ka hara kgutlo tharo ya lekoa le ho thusa batjha ba hlokang mosebetsi. Call center ena etla ba le basebetsi ba 60, ba etlabang bona ba sebedisanag le baahi ka tsa ho lefa tshebeletso tsa bona le ho araba dipotso tsohle tse amanang le tsa ditshebeletso tsa Masepala.
Basebetsi ba call center ba ile ba kwetliswa hona mona ka hara call center kaha e nale sebaka sa boikwetliso,basebetsi bana ba kwetlisitwse ke ba ha MBD etswe Masepala o etse dikamano le ba ha MBD. Majoro oile a fana ka mantwe a kgothatso ho ba sebetsi mme aba kopa ho sebedisana le baahi ka botho aba hopotsa le ka molao wa “batho pele” yaba le bona ba fumana monyetla wa ho hlalosetsa majoro ka tsebo ya bona ha ntse ba kwetliswa.
Ho feta moo Majoro oile a bolela  hore olebelletse finyello  diperesente tse 60 ho isa ho tse 70 kgweding ya pele ya tshebetso ya call center,mme a bolela ha ho na le baahi ba fetang 200000 ka hara Masepala wa Emfuleni, ka hara bona peresente tse ka bang 40 ke batho ba hlokang mesebetsi mme diphapusi tsa ha masepala di se di fumane di kopo tse kabang 39000 tsa batho ba dikojwana mahetleng ba kopang ho fokoletwa ditefello tsa ditshebeletso tsa  Masepala.etswe Majoro o boletse  hoba ke bo ikarabelo ba motho ka mong ho latellisa kopo ya hae ya ho fokoletswa ha ditefello tsa ditshebeletso tsa masepala.
E ngwe ya ditshebetso tse se di qadile ke ya Smart Meter eo majoro a nnetefaditseng hoba e sebetsa ka bo qhetseke bakeng sa ho etsa di hlahlobo tse nepahetseng le ho theohwa ha tse ding tsa di tjeho bakeng sa masepala le baahi. Dibakeng tse ding jwalo ka SE7 tshebeletso ena ese e ipabotse ka makgabane le baahi ba kgotsofetse,bare batlohile ho diranta tse ka bang 1700 ho isa ho 700 .
Qetelong Majoro oile a hlahloba Call center ka ho letsetsa emong wa baahi Ntate Motshele amo tsebisa le ho mokgothalletsa ho llefella ditshebeletso tsa hae. Majoro o boletse hoba call Center ena ke ya baahi mme ba  lokela ho tshwarwa kabo kgabane.

admin_chesly