Majoro wa emfuleni o phatlalatsa soma ruster-vaal Majoro wa emfuleni o phatlalatsa soma ruster-vaal
Majoro wa mfuleni Mahole Simom Mofokeng one a tshwere kopano e kgolo ya SOMA lebaleng la di papadi mane Ruster-vaal. Majoro oile a amohela... Majoro wa emfuleni o phatlalatsa soma ruster-vaal

Majoro wa mfuleni Mahole Simom Mofokeng one a tshwere kopano e kgolo ya SOMA lebaleng la di papadi mane Ruster-vaal.

Majoro oile a amohela sechaba ka bo kgabane a boyela a hlompa baeta pele bohle batswang ka ntle le ka hara kgutlo tharo ya lekoa, di tona kgolo ka ka karetso . Majoro oile a fumantswa monyetla wa ho theoha koloi a dumedise bana ba Johreleka Pre-Shool haufinyana ka motseng. Kopano ena ile ya qala holong ya motse, moo baruti ba motse ,ba ditumelo tse fapaneng ba ilieng ba matlafatsa Majoro ka thapelo mme le ho rapella ketapele yohle.

_DSC0104Bohlokwa ba Kopano ena e ne ele ho tlalehela sechaba ka tshebetso ya masepala kotareng ya ho tloha 2011-2016 ho ya ka mokgwa wa thero ya tsa masepala le tsa thero ya ho sebediswa ha ditjhelete. Majoro o ile a tsebisa sechaba ka tse ding tsa diporojeke tse mmalwa tse se di qadile metseng e mabapi le e potapotileng mme ho a buwe dimmiliyone tse ka fetang lekgolo, ho etsa bo nnete ba hore di tshepiso tsa bona ba di phethahatsa,diporojeke tse hlahelletseng ka mahetla ke tse kang,ho lokisa le ho Kenya motlakase,bakeng te kang shrpville,Evaton, Sebokeng le Boipatong.

Majoro o boletse ha a entse di kamano tse mmalwa ho etsa bonnete ba ho finyella baahi le ho bafa Metsi a, hlwekileng a lekaneng le ho lokisa tshebetso ya metsi, ho tse ding tsa dibaka,Mme majoro o boletse ha a sebeditse ha mmoho le tona kgolo ya metsi le dikgwerekgwere ho phethahatsa.

Majoro o boletse ha e ka ba 3126 ya mebila ya maoto e lokisitsweng mme projeke ena ebile le honyolosetsa empa le ha ho le jwalo ke ka le thabo ho bolela hoba di oto tse sehlopha ho kenyelletswa oto 16 di nale mebila e lokisitweng mme projeke ha ya emisa e ya tswella.

Majoro o boletse hoba yena le di ketapele ba se ba ile ba etela diprojeke tseo mme le ho bona hoba di phethahatswa ka mokgwa wa thero.

Majoro o boletse leka di porojeke tsa ho kenywa ha mabota a tlhalefo (smart board),tshebediso ya dithabolete,le emeng ya mekgwa ya di thekenologi ho nolofatsa ho Ithuta hoba ithuti mme le ho potlakisa mokgwa wa ho Ithuta Dikolong. Majoro o boletse ka dibaka tsa ho balla (libraries) tseo Masepala ase adi ahile jwalo ka Evaton North le di bakeng tse potileng mme a bolela ha ho kentswe di wireless internet connections bakeng sa ho etsa ba ithuti ba se ke ba sokola ho fumana internet mahala. Majoro o boletse ka dibasari tse teng ha masepala.

Majoro o hatisitse ka hoba diperesente tse ka bang 89.9 ba fumantshwa ho tloswa ha dikgwerekgwere ka hara metse mme a etsa kopo hoba ahi ho kgaotsa ho lahlela matlakala bakeng tse fosahetseng metseng.

Majoro o bolletse ka phaka tse ase a di ahile bakeng tse kang, Zone11, Zone 14, Ext 11 mane Evaton West le Evaton Mafatsana, mme mona teng ho na le sebaka sa boikwetliso. Majoro a bolela hoba mehla ya ho bapala ha bana ditratng e fedile.MMe le dibakeng tse ding jwalo ka Boipatong di teng tse masepala aseng a di matlafaditse mme ebile o di ntjhafaditse.le bi bakeng tse potileng.

Majoro o ile a leboha tse ding tsa dikwakwariri tsa banna le basadi tse ipabollang ka makgabane ho tsa Arts & Culure le mane ho tsa di telebeshene,ba eleng matswalla a Emfuleni kappa yona kgutlotharo ya lekoa ba se betsang ka thata ho fufisa flaga ya naha hodimo le ho e beha mmepeng. Mme a hoopla le emong wa dibapadi tse tummeng haholo Nyembezi Kunene ya se a ileng boya batho.Majoro o boletse ha engwe ya di baka tsa ho papala mane Zone 14 Eldorado Arts and culture etla bitswa ka mora kakapa ena ele ho motlotla jwalo ka emong wa dikakapa tsa mona hae. Majoro o hatelletse hoba le mephato e seng melaong etla fediswa mme ho ntse ho sebetswa ka thata ho nnetefatsa seo hoba bana , ba   ba ngata ba lahlehelwa ke ma phelo ka baka la ho bolla ho fosahetseng MMe a totobatsa hoba ke boikarabelo ba motho ka mmong ho bolla sekolong se ngodisitseng se molaong,

Diporojeke tse ding di kenyelleditse ho ahwa ha di kliniki,ho lokiswa ha tsona le phahamiso ya tsa tshebetso ya tsa bophelo bobotle ka hara kgutlo tharo entle,Ho thusana le sechaba ka ho fenya ntwa ya di thethefatse mme Majoro o ile a etela dibaka tse itseng ho bona tshenyo e etswang ke di thethefatse.mme Majoro le teng o thusa aka tsela tsohle ho hlola ntwa ena hoba e baka le botlokotsebe.

Majoro a bolela leka dibaka tsa mahae a bana ba dikgutsana le mekgwa eo a tla di thosang ka teng, le di baka tsa bafu tseo a tlo di lokisang hore dilokele maemo a tsona.le tse ding tse ngata tse tla latla kappa tse ntse di tswela pele.

Ha a phethela a leboha baeti ba hae ba bohlokwa ba nneng ba thotse maemo a pele kopanong eo.MMe Martha Morobi Member of the National Parliament.kedibone Mokgotsi Former Sedibeng and Emfuleni municipality speaker,Mayor Inaugural Sebei Motsoeneng award first winner,Jantjie ya bontshitseng sebete ka ho pholosa ba lelapa la Mokena kotsing ya mollong, hape ma joro o ile a leboha monna enwa ka 5000 ka ho bontsha sebebete.

admin_chesly